बाईबल काहाणी

Downloads: 
 • File icon लाजर जीमू कोरो के जीजाटा
  Download View275.33 KB
 • File icon समरी जापाए गा उदाहाराण
  Download View297.21 KB
 • File icon हारामी खिटी मिठाच गा उदाहाराण
  Download View293.31 KB
 • File icon कोळ्या मिठाच के ससाजा
  Download View297.22 KB
 • File icon लखवा रोगो के ससाजा
  Download View274.27 KB
 • File icon म्या सुबेदार गा उदाहाराण
  Download View282.15 KB
 • File icon दुनिया गा लीन्जेन जिटाऊ
  Download View255.75 KB
 • File icon बारी आंधळा दोडो होळा
  Download View297.17 KB
 • File icon बिजो बिबिट गा उदाहारान
  Download View279.92 KB
 • File icon आळोतीसो साल रोगो के ससाजा
  Download View249.73 KB

इनीका पेजेन गौली भाषान काहाणी पपाळातींज डो डाउंलोड डूवा.

prymery imega 400x300,p_6.jpg